Siirry sisältöön

Tietosuoja

Yleisesti henkilötietojen käsittelystä Kemiönsaaren kunnassa

Kemiönsaaren kunta ylläpitää useita henkilörekistereitä, joita tarvitaan palveluiden tuottamiseen kunnan eri toimialoilla. Rekistereissä on mm. henkilötietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköisiä osoitteita. Rekistereissä on eri turvallisuustasoja tietojen laadun mukaan.

Kukin rekisteri sisältää vain ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä kyseistä palvelua varten. Jokaisella rekisterillä on oma vastuuhenkilö. Rekisteriin on pääsy vain niillä kunnan työntekijöillä, jotka tarvitsevat rekisteriä työssään. Kemiönsaaren kunnalla on väärinkäytösten välttämiseksi selkeät ohjeet henkilötietojen käyttämiseksi.

Kemiönsaaren kunnalla on henkilötietoseloste jokaiselle rekisterille. Näitä koskevat kysymykset lähetetään tietosuojan sähköpostiosoitteeseen.

Kemiönsaaren kunta seuraa henkilötietojen elinkaarta. Henkilötiedot poistetaan, anonymisoidaan, pseudonymisoidaan tai minimoidaan, kun niitä ei enää tarvita.  Henkilötietojen säilytysaikaa ja niiden käsittelyä ohjataan erityislainsäädännöllä. Kemiönsaaren kunta kouluttaa henkilökuntaa jatkuvasti tietosuoja-asioissa. Kunta arkistoi tietoja historiikkeja ja tilastointia varten.

Henkilötietojen tarkoitus ja niiden käsittely 

Jonkin alla olevista kriteereistä tulee täyttyä, jotta henkilötietoja voidaan kerätä.

Kun Kemiönsaaren kunta kerää henkilötietoja, syynä on usein rekisterinpitäjän oikeudellinen velvoite tai yleistä etua tai julkista valtaa koskeva tieto. Henkilötietojen keräyksen syiden perusteella täyttyvät eri kriteerit, joiden mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin. 

Kunnan henkilötietojen käsittelyä ohjaa tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalainsäädännön lisäksi erikoislainsäädäntö.

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja käytetään kunnan ja asiakkaan väliseen tiedon kulkuun sekä palveluiden tuottamiseen. Henkilötietoja luovutetaan muille viranomaisille ainoastaan lain nojalla, viranomaispäätöksellä tai kunnallisen yhteistyön perusteella. Henkilötietoja ei luovuteta muille toimijoille, ellei näin ole etukäteen selkeästi sovittu asiakkaan kanssa.

Kunta on tehnyt sopimukset kunnan henkilötietoja käsittelevien alihankkijoiden kanssa tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, että tietoja käsitellään tai ei käsitellä, sekä mahdollisuuksien mukaan oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen korjaamista ja täydentämistä ilman perusteetonta viivettä.

Rekisteröidyllä on oikeus, jos kriteerit täyttyvät, vaatia, että tietoja rajoitetaan tai poistetaan.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä. 

HUOM! Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

Tekniset ratkaisut

Kemiönsaaren kunta kehittää jatkuvasti teknisiä ratkaisuja, jotta ne vastaavat tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Tiedottaminen

Tietosuojasta tiedotetaan pääasiassa kunnan verkkosivuilla: www.kemionsaari.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Jos Kemiönsaaren kunnan vastaamiin rekistereihin kohdistuu loukkaus, tietovuoto tai muu tietosuojariski, pitää tästä välittömästi ilmoittaa kunnan tietosuojavastaavalle, joka tarvittaessa saattaa asian valvontaviranomaisen tiedoksi kolmen päivän sisällä tapahtuman havaitsemisesta. 

Tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä saa lisää tietoa tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Yhteydenotto

Lisätietoja tietosuojasta sekä henkilötietoja koskevat kyselyt: tietosuoja@kimitoon.fi.

Lisätietoja voi lukea Kemiönsaaren kunnan nettisivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).